تبلیغات
بازگشت به صفحه اصلی
» هفته اول تا پنجم
» هفته ششم تا دهم
» هفته یازدهم تا پانزدهم
» هفته شانزدهم تا بیستم
» هفته بیست و یکم تا بیست و پنجم
» هفته بیست و ششم تا سی ام
» هفته سی و یکم تا سی و چهارم

هفته شانزدهم
شهرداری تبریز 3 - 0 استیل آذین تهران
پاس همدان 0 - 0 فولاد خوزستان
نفت آبادان 3 - 1 صبا قم
ملوان انزلی 0 - 1 استقلال تهران
سایپا کرج 1 - 1 تراکتورسازی تبریز
راه آهن ری 0 - 0 پیکان قزوین
ذوب آهن اصفهان 2 - 0 نفت تهران
پرسپولیس تهران 1 - 4 سپاهان اصفهان
شاهین بوشهر 1 - 1 مس کرمان
هفته هفدهم
فولاد خوزستان 4 - 0 شهرداری تبریز
صبا قم 1 - 0 ملوان انزلی
استقلال تهران 3 - 2 پاس همدان
نفت تهران 2 - 2 شاهین بوشهر
مس کرمان 2 - 0 راه آهن ری
تراکتورسازی تبریز 3 - 1 نفت آبادان
پیکان قزوین 3 - 0 پرسپولیس تهران
سپاهان اصفهان 4 - 1 سایپا کرج
استیل آذین تهران 0 - 2 ذوب آهن اصفهان
هفته هجدهم
استیل آذین تهران 2 - 1 فولاد خوزستان
پرسپولیس تهران 1 - 0 تراکتورسازی تبریز
سپاهان اصفهان 2 - 2 راه آهن ری
پیکان قزوین 0 - 0 ذوب آهن اصفهان
نفت تهران 0 - 0 ملوان انزلی
صبا قم 1 - 1 سایپا کرج
مس کرمان 0 - 0 پاس همدان
استقلال تهران 0 - 0 شهرداری تبریز
نفت آبادان 1 - 0 شاهین بوشهر
هفته نوزدهم
پرسپولیس تهران 1 - 4 صبا قم
سایپا کرج 1 - 0 نفت آبادان
پاس همدان 1 - 1 استیل آذین تهران
راه آهن ری 0 - 1 تراکتورسازی تبریز
شهرداری تبریز 1 - 0 نفت تهران
ملوان انزلی 0 - 0 سپاهان اصفهان
شاهین بوشهر 2 - 1 پیکان قزوین
فولاد خوزستان 4 - 1 استقلال تهران
ذوب آهن اصفهان 2 - 0 مس کرمان
هفته بیستم
سایپا کرج 0 - 1 پرسپولیس تهران
سپاهان اصفهان 3 - 2 فولاد خوزستان
نفت تهران 2 - 2 استیل آذین تهران
نفت آبادان 0 - 1 راه آهن ری
صبا قم 0 - 1 شاهین بوشهر
مس کرمان 1 - 0 ملوان انزلی
پیکان قزوین 3 - 1 پاس همدان
تراکتورسازی تبریز 1 - 0 شهرداری تبریز
استقلال تهران 1 - 2 ذوب آهن اصفهان