تبلیغات
10 گل

•فونیکه سی(نفت آبادان)

9 گل

•فرهاد مجیدی(استقلال)

8 گل

•سیدایمان موسوی(نفت تهران) 

7 گل

•عماد رضا(سپاهان)
•مجتبی جباری(استقلال)